Forside

r

Om Os/Kontakt

l

Indmeldelse

Bord bookning

Billeder

Privatlivspolitik

3 weeks ago

Højby Billard Klub
Vi sender en stor tak til, Facebook Community Action Grants 2021, for deres støtte af vores projekt.Vi er glade for at offentliggøre modtagerne af Facebook Community Action Grants 2021. Disse spændende projekter udført af lokale non profit-organisationer og uddannelsesinstitutioner gør vores lokalsamfund til et bedre sted, og vi er stolte af at støtte deres vigtige arbejde.Facebook Community Action Grants-programmet er skabt for at adressere behov, der kan indfries gennem udnyttelse af teknologi til gavn for lokalområdet, skabe forbindelse mellem mennesker on- eller offline samt styrke lokal uddannelse indenfor videnskab, ingeniørvidenskab samt teknik og matematik (STEM). Facebook er forpligtet til at opbygge stærke partnerskaber inden for samfundet, og vi benytter muligheden for at få en positiv lokal indflydelse.Tillykke til modtagerne og tak til alle, der søgte.De 12 modtagere af 2021 Facebook Community Action Grants Recipients er:Allerup Gamle Have / 40.000 kr.Her skal donationen bruges til at bygge en bålhytte, som vil udvide stedets åbningstider og vil tiltrække gæster i større dele af året, hvilket øger Allerup Gamle Haves ønske om at være et samlingssted for lokalområdet.Frivilligcenter Odense / 85.000 kr.Behovet for fællesskab er ikke blevet mindre I lyset af coronapandemien, og derfor ønsker foreningen at synliggøre deres tilbud overfor borgere gennem film og tistedeværelse på sociale medier.HF & VUC FYN / 196.000 kr.Facebooks donation skal bruges til at etablere ’det hybride klasseværelse’, hvor kursister i det samme klasserum både kan være fysisk til stede, være med online eller se undervisningen senere via streaming.High5Girls / 50.380 kr.Støtten skal bruges til at afholde sommercamps i Odense med det formål at få unge piger til at interesse sig for STEM-uddannelser.Højby Billard Klub / 20.000 kr.Den lokale billiardklub vil bruge deres donation til at sikre, at de kan streame deres kampe eksternt.Højmeskolen / 85.494 kr.På Højmeskolen vil man skabe ‘fremtidens klasseværelse’, som skal bidrage til at skabe en folkeskole, der inspirerer og byder på innovative og inspirerende undervisningsmiljøer i fleksible rammer.Odense Hackerspace / The O'Town Garage / 54.000 kr.Hos Odense Hackerspace – eller The O’Town Garage – skal donationen fra Facebook hjælpe med at etablere et virtual reality-hub til idétest. Odense Kommune - Beskæftigelses- og Socialforvaltningen / 152.000 kr.I ErhvervsTanken skal støtten fra Facebook bruges til at købe blandt andet 3D-briller og en 3D-printer. Samtidig giver det nogle helt nye muligheder for det nye tiltag, TeknologiDagen.Provstegårdskolen / 125.000 kr.På Provstegårdsskolen skal donationen bruges til at udvikle skolens ’makerspace’ med blandt andet laserskærere og Littlebits, som skal styrke elevernes færdigheder inden for STEM-fagene.Red Barnet Odense / 91.900 kr.Med projektet "Ud på søen ind i fællesskabet" vil Red Barnet Odense gennemføre et forløb, der introducerer udsatte unge til nogle af de mange uddannelses- og jobmuligheder indenfor Det Blå Danmark.Tingkærskolen - Den officielle profil / 191.300 kr.På Tingkærskolen skal donationen fra Facebook bruges til at etablere et nyt teknologilaboratorium.UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole / 200.000 kr.Donationen skal bruges til et nyt XR-laboratorium (Extended Reality), som skal sikre de studerende en teknologisk forståelse og ditto kompetencer indenfor brugen af XR-teknologier.På Odense Rådhus glæder borgmester Peter Rahbæk Juel sig over Facebooks donationer og de mange spændende projekter, som byens skoler og foreninger arbejder med.“Stærke skoler og lokalområder er fundamentet for vores velfærd, og it, teknologi og robotter er en stor del af det, vi som by skal leve af i fremtiden. De to ting bindes i høj grad sammen her, og det gør mig rigtig glad, at så mange skoler, foreninger og organisationer anerkendes for det, de bidrager med og de ambitioner, de har på Odenses vegne. Med donationerne viser Facebook Odense et stort engagement i at styrke både byen og vores børn og unge, og jeg glæder mig til se de spændende projekter folde sig ud i løbet af det næste år,” Peter Rahbæk Juel, Mayor in Odense, says. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Højby Billard Klubs privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Højby Billard Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Kim Sejdelin 

Adresse: Højbyvej 64 5260 Odense S 

CVR: 40357645

 Mail: formand@hojbybillard.dk

Website: www.hojbybillard.dk

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
 1. Oplysninger om ledere og trænere:
 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger somnavn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn eller kørse
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger omkursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede(legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:  

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt eks: Klubtøj.
 • Administration af din relation til os

 

 1. Formål med behandling af oplysninger påledereog trænere:
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder indhentning af børneattester.
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusionerog lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:1

 • Udøvelseaf idrætsaktivitet, herunder Deltagerlister
 • Håndteringaf dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægternev., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer,sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periodeefter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 13 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere, trænere og udøvere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Rettentil berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet(udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Denne udgave er gældende fra generalforsamlingen 6. marts 2020!

Formand

Kim Sejdelin

Næstformand

Flemming Lavsen

Kasserer

Henrik Andersen

Sekretær

Eric Skovsgaard

Bestyrelsesmedlem

Søren Andersen

Åbningstider:
Mandag 16:00 - 22:00
Tirsdag 16:00 - 22:00
Onsdag 16:00 - 22:00
Torsdag Lukket
Fredag 16:00 - 22:00
Lørdag 14:00 - 18:00
Søndag Lukket